ఆత్మ కూరు ఫారెస్టు రేంజ్ పరిధిలో అక్రమంగా తరలిస్తున్న194 ఎర్రచందనం దుంగలను వాహనం తో సహా స్వాధీనం చేసుకున్న అధికారులు...ఆత్మ కూరు ఫారెస్టు రేంజ్ పరిధిలో అక్రమంగా తరలిస్తున్న194 ఎర్రచందనం దుంగలను వాహనం తో సహా స్వాధీనం చేసుకున్న అధికారులు...మార్కెట్ విలువ ప్రకారం. మూడు కోట్లకు పైగా వుంటుంది అనిచెప్పి న  డి.ఎఫ్.ఓ..అధికారులు...