ఫుల్ గా తాగి మహిళ ఎస్.ఐ రోజలత ని పిచ్చ గాలి బూతులు తిడుతూ కొట్టడానికి వెళ్తున్న #జగన్ అన్న #వాలంటీర్.. #నెల్లూరు జిల్లా అత్మకూరులో డంకన్ డ్రైవ్ నిర్వహిస్తున్న మహిళా ఎస్ఐ రోజాలత ని పిచ్చ గాలి బూతులు తిట్టి కొట్టడానికి వెళ్లిన 21వ వార్డు జగన్ అన్న వాలంటీర్..

నీ అంతు చూస్తానంటూ అసభ్యంగా మాట్లాడిన వాలంటీర్...
జగన్ అన్న తెచ్చిన ఆంధ్ర గోల్డ్ స్టార్ మందు తాగి జగన్ అన్నకు, మంత్రి అనిల్ అన్నకు చెప్పి ని ఉద్యోగం పికిచేస్తాను అని ఎస్ఐకి వర్నింగ్ కూడా ఇచ్చాడు జగన్ అన్న వాలంటీర్