విశాఖపట్నం 

వేంకటపురం

LG. పొలిమర్స్ వల్ల  కెమికల్ ప్రమాదలు జరుగుతున్నవి అని అద్దువల్ల గ్రామస్తులు అనారోగ్యం పాలుఅవుతున్నారని ..ఇక్కడనుడి LG పొలిమర్స్ తరలించాలని గ్రామస్తులు ఆందోళనలు....పరిస్థితి కంట్రోల్ చేయలేని పోలీసులు