నెల్లూరు...                                    

గూడూరు మైథిలి ఆసుపత్రిలో ఒకే కాన్పులో ముగ్గురు బిడ్డలకు జన్మనిచ్చిన తల్లి


ఇద్దరు మగ పిల్లలు,,ఒక్క ఆడ పిల్ల...సాధరణ కాన్పు తల్లి బిడ్డలు సురక్షితం