నెల్లూరు జిల్లా

ఉదయగిరి లో అక్రమంగా తరలిస్తున్న ఇసుక ట్రాక్టర్లు సీజ్ చేసిన ఎక్సైజ్ సిఐ సుంకర శ్రీనివాసులు పాల్గొన్న స
చివాలయ మహిళా పోలీస్ ఆరిఫా గ్రామ వాలంటీరి సుభాని