సైదాపురం ఎస్ ఐ రాజ్యలక్ష్మి బదిలీ

 సైదాపురం ఎస్సైగా పనిచేస్తున్న రాజలక్ష్మి శుక్రవారం బదిలీఅయ్యారు...సైదాపురాం పోలీస్టేషన్ కు కొత్త SI వచ్చే వరకు ఈ బాధ్యతలును గూడూరు రూరల్ SI పుల్లారావు ఇంచార్జీ గా చూసుకుంటారు...