గూడూరు నూతన DSP గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన M.రాజగోపాల్ రెడ్డి

గూడూరు డి యస్ పి గారు యమ్. రాజగోపాల రెడ్డి గారు ఈ రోజు అనగా తేదీ 13.08.2020 ఉదయం గూడూరు డి.యస్. పి. గా బాధ్యతలు శ్వీకరించారు...