29వ డివిజన్ పరిధిలోని చైతన్యపురి కాలనీ లో మరియు కేశవ్ నగర్ లో కాలువల్లో పూడి కలను శానిటేషన్ సిబ్బంది ద్వారా తీవిస్తూ

బ్లీచింగ్ చలిస్తున్న డివిజన ఇంచార్జి చక్కా సాయి సునీల్.