నిజమైన స్నేహం అంటే ఇదేనేమో😥

మోకా భాస్కరరావు గారు మృతి చెందటంతో తీవ్ర మనస్థాపంతో మంత్రి #పేర్నినాని గారు...
మీకు ఇలా చూడలేకపోతున్నాం అ