33 వ డివిజన్ లోని Nbt కాలనీ లోని ఐదో వీధి వరకు బ్లీచింగ్ పౌడర్ చెల్లించడం జరిగింది.
               
 

మేఘనాథ్  33 వ డివిజన్ ఇంచార్జి