జనసేన పార్టీ లో చేరిన యువత.. జిల్లాలో జనసేన పార్టీ ని బలోపేతం చేస్తున్నాము
కరోనా సమయంలో ఎన్నో రకాల కార్యక్రమాలు చేశాము. రైతులకోసం పోరాటం చేశాము ఇంకా జిల్లాలో ప్రజలకోసం పలు సమస్యలపై  పోరాటం చేస్తాము. 
జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కల్యాణ్ పార్టీ కోసం యువకులు పార్టీ లో చేరారు
జనసేన  జిల్లా నాయకులు మన్ క్రాంత్ రెడ్డి.