మర్రిపాడు సెంటర్లో సాయంత్ర సమయంలో మనుషుల కన్నా ఆవులు తిరగడం ఎక్కువైంది దీంతో రహదారిపై వెళుతున్న ఇటువంటి ఎన్నో వాహనాలకు ఇబ్బందికరంగా మారాయి ఆవులు ఈ ఆవులు సాయంత్రం సమయానికి రోడ్ల మీదకు వచ్చి వచ్చిపోయే వాహనాలకు ఇబ్బందికరంగా మారాయి ఆవులు  మర్రిపాడు సెంటర్లో కాబట్టి రహదారిపై వచ్చే వాహనదారులు ఆగి వెళ్తున్నారు అదే బయట అయితే వాహనదారుల వేగం వల్ల చీకట్లో కనిపించకపోవడంతో ఆవులను గుద్దుకుంటూ యాక్సిడెంట్లో అనేవి ఎక్కువ సంభవిస్తున్నాయి