నెల్లూరు express సంపాదకులు ,శ్రీ వేనుగోపాల స్వామి దేవస్థానం ఫౌండర్ ట్రస్టీ, తుమ్మల సుబ్బారెడ్డి గారు పరమపాదించారు.