నీది 40 ఏళ్ల రాజకీయం అయితే మాది 60 ఏళ్ల రాజకీయ చరిత్ర ఇక్కడ నెల్లూరు కాదు కోవూరు నియోజవర్గం ఇది వేడినీళ్లతో కడిగి పంపిస్తారు జాగ్రత్త అని అన్నారు


నెల్లూరు DCMS మాజీ చైర్మన్


వీరి చలపతిరావు గారు