రాష్ట్రంలో నియంత పాలన కొనసాగుతుంది టిడిపి మండలఅధ్యక్షుడు సర్వోత్తమ్ రెడ్డి

ఉదయం నుంచి తేదేపా నాయకులు కోట పోలీస్ టేషన్ ఆవరణంలో నిర్బంధం